คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ 

ด้วยเกียรติของข้า  ข้าสัญญาว่า

ข้อ 1   ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

ข้อ 2  ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

ข้อ 3  ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ


กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ 

ข้อ 1  ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

ข้อ 2  ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

ข้อ 3  ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

ข้อ 4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

ข้อ 5  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

ข้อ 6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

ข้อ 7  ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

ข้อ 8  ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

ข้อ 9  ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

ข้อ 10        ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

คติพจน์

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   “มองไกล”  


edit @ 20 Jun 2011 09:41:37 by BCC Scout

edit @ 20 Jun 2011 09:48:27 by BCC Scout